6150 | 6151

Màu sắc có sẵn 2
Be
ID: 6150 | 6151 Gạch vân gỗ Ceramic
Mã Sản Phẩm   Kích cỡ (mm) Bề Mặt
6150 600x600 Matt    
6151 600x600 Matt

Sản phẩm tương tự khác

3980 | 3981 | 3982

3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

6950

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

6651 / 8032

1 Màu sắc
2 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

8056

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

8085

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

6165 | SÂN VƯỜN

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

2001, 2002 & 2003 (NEW)

3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

3105 | 3106

2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng