Gạch vân đá tự nhiên

Gạch vân đá tự nhiên được ưa chuộng bởi họa tiết đơn giản, không quá nhiều chi tiết, tạo sự thoải mái cho không gian.

Xóa
1204 Gray Stone - NEW
3 Màu sắc
6 Kích cỡ
2 Bề mặt
Classic Stone
3 Màu sắc
2 Kích cỡ
2 Bề mặt
Sand Stone
3 Màu sắc
4 Kích cỡ
1 Bề mặt
3105-3106
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6065
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6604
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6809
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6969
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8009
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8020-8021
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8025-8026
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8038
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8799
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3995-3996-3997-3998
4 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6950
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5610
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
2551
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3355
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3690
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3914
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3915
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3916
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3990
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4503
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4603
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4604
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5203
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6067
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6068
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6069
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6111
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6116
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6118
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6119
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6122
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6123
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6124
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8085
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8082
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8057
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8056
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8053-8055
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8052-8054
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6947
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6948
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6949
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6938
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6125
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6128-6129
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6130
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6131
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6132
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6133-6134
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6152
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6153
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6154
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6155
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6156
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6607
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6610
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6612
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6615
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6616
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6618
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6619
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
Anderley - NEW
3 Màu sắc
2 Kích cỡ
2 Bề mặt